--------------------------------------------------------------------------------------------- Optimizer of Information Technology & Communication ----------------------------------------------------------------------
امنیت، سرعت و دقت را از ما بخواهید

فصل يك كتاب فردآر.ديويد

فصل اول

ماهیت مدیریت استراتژیک

تعریف مدیریت استراتژیک :

هنروعلم تدوین ، اجرا وارزیابی تصمیمات وظیفه اي چندگانه که سازمان راقادر می سازد به
هدفهاي بلندمدت خود دست یابد.
فرآیند مدیریت استراتژیک:
-۱ تدوین استراتژي ها

-۲ اجراي استراتژي ها

-۳ ارزیابی استراتژي ها

 

تدوین استراتژي ها

مقصود از تدوین استراتژي این است که ماموریت شرکت تعیین شود،شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید میکنند یا فرصتهایی رابه وجود می آورند ، شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی سازمان ، تعیین هدفهایی بلندمدت،در نظرگرفتن استراتژیهاي گوناگون وانتخاب استراتژي خاص جهت ادامه فعالیت.

اجراي استراتژي ها:

اجراي استراتژي ها رامرحله عملی مدیریت استراتژیک می نامند.منظور از اجراي استراتژي ها این است که کارکنان ومدیران بسیج شوند واستراتژي تدوین شده رابه مرحله عمل در آورند.در مدیریت استراتژي مرحله اجراي مشکل ترین مرحله بوده،وایجاب میکند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند،موفقیت مرحله اجرایی استراتژي هابدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند.

ارزیابی استراتژي ها:

آخرین مرحله در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژیک بوده که سه فعالیت عمده به شرح زیر صورت می گیرد:

الف- بررسی عوامل داخلی وخارجی که پایه واساس استراتژیهاي کنونی قرارگرفته اند.

ب- محاسبه وسنجش عملکرد ها

ج- اقدامات اصلاحی

 

اصطلاحات کلیدي در مدیریت استراتژي:

ا-استراتژیست ها:

افرادي هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می باشندوعهده دار سه مسئولیت اصلی هستند:

الف –ایجاد یک بستر براي تغییر

ب –ایجاد تعهد واحساس مالکیت

ج –ایجاد توازن بین ثبات ونوآوري

 

۲-  بیانیه هاي ماموریت
سندي است که یک سازمان را از سایر سازمانهاي مشابه متمایز می نماید، ماموریت سازمان نشان دهنده طیف فعالیت از نظر محصول وبازاربوده در بیانیه ماموریت پرسشی که پیش روي همه استراتزي ها وجود دارد این است که :(((ما به چه کاري مشغول هستیم ؟))) یک رسالت بیانگر ارزش ها و اولویتهاي یک سازمان است .

نکته:

رسالت یا ماموریت سازمان نموداري است که مسیر آینده سازمان را مشخص می نماید.

External opportunities and threat : -3 فرصتها وتهدیدات خارجی

رویدادها وروندهاي اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،بوم شناسی ،محیطی،سیاسی ،قانونی ،دولتی ، فن آوري ورقابتی است که می تواند به میزان زیادي در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند،به عبارت دیگر فرآیند انجام دادن تحقیق وگردآوري و همگون ساختن اطلاعات خارجی رابررسی عوامل خارجی یا تجزیه وتحلیل صنعت می نامند.

برخی دیگر از فرصت ها وتهدیدها عبارت انداز:تصویب یک قانون ،عرضه محصولی جدید به وسیله یک شرکت رقیب ،کاهش ارزش پول ، بالارفتن نرخ بهره، مبارزه علیه مواد مخدر وغیره …….
Internal strengths and weaknesses – 4 نقاط قوت وضعف داخلی:
در زمره فعالیتهاي قابل کنترل سازمان بوده که ضروري است مدیریت استراتژیک این نقاط وضعف دوایر و واحدهاي سازمانی راشناسایی وآنها را ارزیابی کند وهمچنین می توان نقاط قوت وضعف شرکت را برحسب دستیابی به هدفهاي مورد نظر تعیین کرد.ازجمله فعالیتهاي داخلی می توان به واحدهاي مدیریتی ،بازاریابی ،امور مالی ،تحقیق وتوسعه ،سیستم هاي اطلاعات رایانه اي ودیگر واحدها اشاره نمود.
Long-term objectives – 5 هدفهاي بلند مدت
به صورت نتیجه هاي خاصی که سازمان می کوشد در تامین ماموریت خود به دست آورد.

منظور از دوره بلند مدت دوره اي است که بیش از یک سال بوده وازآن نظر این هدفها براي موفقیت سازمان لازم وضروري هستندکه تعیین کننده مسیر شرکت میباشند،هدفهاي بلند مدت می تواند چالشگر ،قابل سنجش ،باثبات ،معقول وروشن باشد.

-۶ استراتژي ها

استراتژي ها ابزاري هستند که شرکت می تواند بدان وسیله به هدفهاي بلند مدت خود دست یابد.

استراتژي هاي شرکت می توانند به صورت گسترش دادن فعالیت در سطح جغرافیایی ، تنوع بخشیدن به فعالیت ها ، خرید شرکت هاي دیگر ، تولید و عرضه محصول ، رسوخ در بازار ، کاهش دادن هزینه ها ، فروش اقلامی از دارایی ها ، تفویض بسیاري از اختیارات و تشکیل مشارکت هاي خصوصی باشد.
Annual objectives -7 هدفهاي سالانه

هدف هاي کوتاه مدتی هستند که شرکت براي رسیدن به هدف هاي بلند باید به آنها دست یابد.هدفهاي سالانه مبنایی براي تخصیص منابع به حساب می آیند.

۸ –سیاست ها

سیاست ابزاري است که بدان وسیله می توان به هدف هاي سالانه دست یافت .مقصود از سیاست ، رهنمودها،مقررات ورهنمودهایی است که شرکت براي دستیابی به هدف هاي اعلان شده رعایت می کند.
هنگام تصمیم گیري از سیاست ها به عنوان رهنمود استفاده می شودوهمچنین سیاست ها تعیین کننده شرایط روزمره و تکراري شرکت می باشند.
نکته: در صحنه اجراي استراتژي ها هدف هاي سالانه و سیاست ها از اهمیت خاصی برخوردارند و د رحالی که در تدوین استراتژي ها هدف هاي بلند مدت از اهمیتی ویژه اي برخوردار می باشند.
الگوي مدیریت استراتژیک
فعالیتهایی که در زمینه تدوین استراتژي ها،اجرا و ارزیابی آنها به عمل می آید جنبه دائمی دارد و تنها در پایان سال یا هر  شش ماه یکبار انجام نمی شود واقعیت این است که فرآیند مدیریت استراتژیک هیچ پایانی ندارد.

مزایاي مدیریت استراتژیک
• مدیریت استراتژي به سازمان این امکان رامی دهد که به شیوه خلاق ونوآور عمل کندواین شیوه باعث ابتکار عمل در سازمان بوده وفعالیتهایش به گونه اي درآید که می تواند اعمال نفوذ کند
• به سازمان کمک می کند از روش منظم تر ،معقول تر ومنطقی تر راه ها یا گزینه هاي استراتژیک را انتخاب کندوبدین گونه استراتژي بهتري تدوین نماید.که یکی ازمنافع اصلی مدیریت استراتژیک بوده
• موجب تفاهم وتعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می شود شاید تفاهم از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک باشد که تعهد پس از آن قرار می گیرد

وهمچنین یکی ازمنافع بزرگ مدیریت استراتژیک موجب میشود فرصتی به دست آید تا به کارکنان تفویض
اختیار شود.

ارتباطات کلید اصلی موفقیت استراتژیک است

 

ارزیابی استراتژي اجراي استراتژي ها تدوین استراتژي ها
بدترین خطایی را که استراتژیست ها می توانند مرتکب شوند این است که تنها خودشان برنامه هاي استراتژیک تدوین نمایند و سپس براي اجرا آنها را به مدیران عملیاتی ارائه کنند.

کلید موفقیت استراتژي ها این است که افراد خود را مالک آنها بدانند که در آن صورت د رصحنه اجرا از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد . مشارکت موجب افزایش تعهد می گردد.

 

اصول اخلاقی و مدیریت استراتژیک
اصول راهنما در سازمان که رهنمود هایی براي تصمیم گیري و رفتارها خواهد بود.در سازمان اصول اخلاقی خوب از پیش شرط هاي مدیریت استراتژیک خوب است.

نتیجه تحقیقی نشان دهنده این امر است که مصرف کنندگان چنین می پندارند که شرکت هاي ژاپنی در مقایسه باشرکتهاي آمریکایی بیشتر پایبند اصول اخلاقی می باشند.

مقایسه استراتژي در سازمانهاي تجاري و نظامی بدیهی است،تفاوت عمده بین استراتژي هاي یک سازمان نظامی و تجاري این است که در سازمان تجاري براي تدوین ، اجرا و ارزیابی استراتژي ها باید اساس مفروضات را بر پایه رقابت گذاشت ، در حالی که استراتژي هاي یک واحد نظامی بر پایه
مفروضات مبتنی بر تعارض قرار دارند.

براي دانلود كاتالوگ ما كليك كنيد
**** ورود شما را به اين سايت علمي آموزشي خوش آمد مي گوييم و منتظر نقطه نظرات ارزشمند شما هستيم ****    
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. برو به بالا