--------------------------------------------------------------------------------------------- Optimizer of Information Technology & Communication ----------------------------------------------------------------------
امنیت، سرعت و دقت را از ما بخواهید

فصل دوم كتاب فردآر. ديويد

فصل دوم

استراتژي ها در عمل

 

انواع استراتژي

یک سازمان می تواند از ۱۳ نوع استراتژي استفاده نماید آنها بدین قرارند.

استراتژي هاي یکپارچگی :

-۱ یکپارچگی عمودي به بالا:

شرکت با خریدن شرکتهاي پخش یا خرده فروشی ها می کوشدبرمیزان کنترل خود بیفزاید.
در اجراي استراتژي یکپارچگی عمودي به بالا یکی از راههاي اثر بخش این است که شرکت اقدام به واگذاري حق امتیاز کند

انواع استراتژي :

استراتژي هاي تدافعی :

 • مشارکت
 • کاهش
 • واگذاري
 • انحلال

استراتژي هاي تنوع:

 • تنوع همگون
 • تنوع ناهمگون
 • تنوع افقی

استراتژي هاي متمرکز:

 • رسوخ در بازار
 • توسعه بازار
 • توسعه محصول

استراتژي هاي یکپارچگی:

 • یکپارچگی عمودي به بالا
 • یکپارچگی عمودي به پایین
 • یکپارچگی افقی

۲يكپارچگی عمودي به پایین :
شرکتهاي تولیدي وتجاري مواد مورد نیاز را از عرضه کنندگان مواد اولیه خریداري می نمایند. یکی از استراتژي هاي است که شرکت می کوشد در اجراي آن بر میزان مالکیت خود بیفزایدو شرکت عرضه کننده مواد اولیه راتحت کنترل خود درآورد.
-۳ یکپارچگی افقی :
اجراي یکی ار استراتژي هایی است که شرکت می کوشد شرکتهاي رقیب را به مالکیت خود در آوردوبر میزان کنترل خود بیفزاید در بسیاري از صنایع یکی از استراتژي هاي متداولی که به اجرا در می آیدیکپارچگی افقی است.
استراتژي هاي تمرکز

-۱ رسوخ در بازار :

شرکت می کوشد از مجراي تلاش هاي بازاریابی سهم بازارمحصولات و خدمات کنونی خود را افزایش دهد، ازجمله اقدامات صورت گرفته عبارت است از:

 • افزایش عده فروشندگان
 • افزایش هزینه هاي تبلیغات
 • ترویج گسترده براي افزایش فروش
 • تقویت روابط عمومی

-۲ توسعه بازار:
عرضه خدمات یا محصولات جدید به مناطق جغرافیاي جدیداست،

-۳ توسعه محصول:

شرکت می کوشد از طریق بهبود بخشیدن یا اصلاح محصولات و خدمات کنونی بر میزان فروش بیفزاید.
استراتژي هاي تنوع:

-۱ تنوع همگون:

شرکت می کوشد محصولات وخدماتی جدید ولی مرتبط بر محصولات وخدمات خود بیافزاید.
-۲ تنوع افقی :

شرکت محصولات و خدماتی جدید ولی بی ربط به محصولات وخدمات خود می افزاید و به مشتریان کنونی خود عرضه می کند.

درمقایسه با تنوع نا همگون خطر اجراي استراتژي تنوع افقی کمتر است زیرا شرکتی که دست به چنین کاري مي زند با مشتریان کنونی و موجود آشناست.

-۳ تنوع ناهمگون :

شرکت محصولات وخدماتی جدید ولی بی ربط (نسبت به محصولات وخدمات اصلی خود) به بازارعرضه می کند.
استراتژي هاي تدافعی :
-۱ مشارکت :
یکی از استراتژي هاي معرف بوده که شرکت ها اقدام به تشکیل مشارکت می نمایندودر اجراي این استراتژي دو یا چند شرکت تضامنی موقت یا کنسرسیوم تشکیل می دهند واز فرصت پیش آمده بهره برداري می نمایند. می توان این استراتژي را تدافعی تعاونی نامید.

-۲ کاهش :

با این استراتژي شرکت می خواهد با گروه بندي جدید در دارایی ها وهزینه ها سیر نزولی فروش وسود را معکوس نماید.گاهی این پدیده راتغییر جهت یا متحول نمودن استراتژي سازمان می نامند. هدف از کاهش این است که سازمان درزمینه تخصصی وضع خود رامستحکم نماید.

امکان دارد شرکت به هنگام کاهش مجبور شود براي تهیه پول نقد مورد نیاز بخش هایی از زمین یا ساختمان هاي خود را به فروش برساند ، برخی از خطوط تولید را کاهش دهد،فعالیت هاي حاشیه اي را تعطیل نماید،واحد هاي قدیمی و منسوخ را ببندد،از فن آوري پیشرفته یا دستگاههاي خودکار استفاده کند و تعداد نیرو ها را کاهش دهد.
در برخی از حالت ها اعلان ورشستگی می تواند گونه اي اثر بخش از استراتژي کاهش باشد.
-۳ واگذاري :

فروش یک واحد مستقل یا بخشی از سازمان را فروش بخشی از سازمان (یا هرس کردن سازمان )می نامند.

-۴ انحلال :
فروش تمام دارایی به ارزش واقعی را انحلال شرکت می نامند. انحلال به عنوان نوعی شکست به حساب آمده و از نظر عاطفی می تواند استراتژیک بسیار مشکل به حساب آید.

 

۵-ترکیب :

بسیاري از شرکتها در صددبرمی آیند دویا چند استراتژي رابه صورت همزمان درهم ترکیب نمایند ولی اگر دامنه این فعالیتها بیش از اندازه گسترش یابداستراتژي مبتنی بر ترکیب داراي خطرات بسیار سنگین خواهد
بود.
ادغام ها وخرید هاي استقراضی :
-۱ ادغام :

ازجمله استراتژي بسیار متداول این است که دو شرکت باهم ادغام می شوندیا یک شرکت شرکت دیگري رامی خرد.منظور از این استراتژي می توان اهداف زیر را نامید.
الف- استفاده بهینه از ظرفیت موجود

ب- استفاده بهینه از نیروي کار موجود.

ج-کم کردن نیروهاي ستادي مدیریت

د- به کارگیري فن آوري جدید

ه- کاهش دادن بدهی هاي مالیاتی
-۲ خریدهاي استقراضی :
مقصود از این استراتژي این است که شرکتی سهام عمده شرکت دیگر را می خردو براي بازپرداخت وام هاي گرفته شده دارایی هاي خریداري شده رابه گرویا رهن می گذارد.


استراتژي هاي عمومی (ژنریک)مایکل پورتر
ازدیدگاه پورتراستراتژي ها به سازمان این امکان را میدهد که ازسه مبناي متفاوت ازمزیت هاي رقابتی بهره گیردآنها عبارت انداز:

رهبري در هزینه – متفاوت یا متمایز ساختن محصولات وخدمات – تمرکزنمودن

پورتراین سه مبنا را استراتژي هاي ژنریک یا عمومی می نامد.

براي دانلود كاتالوگ ما كليك كنيد
**** ورود شما را به اين سايت علمي آموزشي خوش آمد مي گوييم و منتظر نقطه نظرات ارزشمند شما هستيم ****    
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. برو به بالا