--------------------------------------------------------------------------------------------- Optimizer of Information Technology & Communication ----------------------------------------------------------------------
امنیت، سرعت و دقت را از ما بخواهید

فصل سوم كتاب فردآر. ديويد

فصل سوم

ماموریت سازمان

بیانیه ماموریت سازمان :

هرسازمانی براي موجودیت خود،دلیلی منحصر به فرد دارد و هدفی خاص دنبال می کند . این ویزگی منحصر به فرد بودن هدف و علت وجودي در ماموریت سازمان منعکس می گردد.
بیانیه ماموریت سازمان جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمایز می شود و آن بیان کننده “علت وجودي سازمان است “. اصولا ماموریت سازمان که به شیوه روشن بیان گردد می تواند هدف هاي بلند مدت را تعیین و استراتژي را تدوین نماید.
تعیین دقیق ماموریت سازمان به عنوان اولین قدم در مدیریت استراتژیک از طرف صاحب نظران و دانشگاهیان شناخته شده است.
ماموریت سازمان مبناي اولویت ها ، استراتژي ها ، برنامه ها و وظایف کاري است و سازمان را قادر می سازد که مسیرحرکت و هدف هاي بلند مدت خود را تعیین نماید.

اغلب می توان بیانیه ماموریت سازمان را در نخستین صفحه گزارش سالانه شرکت مشاهده کرد .
ویژگی هاي ماموریت سازمان ازدیدگاه ورن مک جیننیز:

 • سازمان را بدان گونه که هست و انچه در نظر دارد بشود معرفی نماید
 • به اندازه اي محدود باشد که برخی از فعالیت هاي مخاطره آمیز را حذف نمایدو بدان اندازه گسترده و وسیع باشد که نویدبخش رشد خلاق و نوآوري باشد
 • سازمان را از سایر سازمان ها متمایز نماید
 • به عنوان چارچوبی عمل کند که بتوان بدان وسیله فعالیت کنونی و آینده را ارزیابی کرد
 • به حد کافی واضح و آشکار باشد تا همه اعضاي سازمان بتوانند آن را درك نمایند

 

مقایسه چشم اندازهاي سازمان با ماموریت سازمان

اگردربیان ماموریت سازمان سعی شود که به این پرسش پاسخ داده شود :”ما به چه کاري مشغول هستیم؟ ” در سند مربوط به چشم اندازهاي سازمان به این پرسش پاسخ داده خواهد شد : ” ما می خواهیم چه بشویم “چشم اندازهاي سازمان بیان آینده مطلوب و امکان پذیر از یک سازمان است)) و در برگیرنده هدف هاي خاص می شود در حالی که ماموریت سازمان بیشتر با موضوع رفتار و وضع کنونی شرکت سرو کار دارد.

فرآیند تعیین ماموریت سازمان

پیش ازتدوین واجراي استراتژي هاي گوناگون باید ماموریت سازمان را به شیوه اي روشن تهیه کرد.مساله مهم این است که درفرآیند تعیین ماموریت سازمان تا انجا که امکان دارد عده بیشتري ازمدیران مشارکت نمایند زیرا افرادي از مجزاي مشارکت ، خود را نسبت به سازمان متعهد می نمایند .
یک روش بسیارمتداول براي تعیین ماموریت سازمان این است که نخست درباره ماموریت سازمان چندین مقاله انتخاب کرد و ازمدیران خواست که براي آگاهی بیشتر این مقاله ها را بخوانند . سپس از مدیران خواست که براي سازمان ماموریت بنویسند.آن گاه کمیته اي از مدیران ارشد این نوشته ها را جمع آوري می کنند آنها را حک و اصلاح می نمایند ، مطالب اضافی را حذف می کنند و هرکجا لازم است مطلبی اضافه می نمایندو سرانجام یک گردهمایی تشکیل می دهند تا سند نهایی تهیه و مورد تائید همگان قرار گیرد.و از انجایی که همه مدیران در تهیه این ماموریت نقش داشته اند و سند نهایی را مورد تائید قرار داده اند ،

سازمان می تواند این اطمینان را داشته باشد که انها در امور مربوط به تدوین ، اجرا و ارزیابی
استراتژي سازمان همکاري لازم را خواهند نمود . بنابر این استراتژیست ها از حمایت تمام مدیران برخوردار می شوند .

ماهیت ماموریت سازمان

بیان نگرش : ماموریت سازمان عبارتست از بیان نگرش و دیدگاه ها نزدیک کردن دیدگاه هاي مختلف : یک تصمیم واقعی باید بر اساس دیدگاه هاي مختلف گذاشته شود به گونه اي که به صورت تصمیمی درست و اثربخش در آید.

توجه به مشتري : اگرماموریت سازمان به شیوه اي مناسب تهیه شود بازتابی از انتظارات مشتریان خواهد بود دلیل عمده براي تهیه ماموریت سازمان این است که نظرمشتریانی را جلب نمود که براي سازمان اهمیت قائلند.
اعلان سیاست اجتماعی : مسائل اجتماعی نه تنها آنچه را که سازمان ها به گروه هاي ذینفع مختلف بدهکارند مشخص می نماید بلکه همچنین مسئولیت سازمان در برابر مصرف کنندگان ، طرفداران محیط زیست و … رامشخص مینماید

**اجزاي تشکیل دهنده ماموریت سازمان: **

 • مشتریان : مشتریان شرکت چه کسانی هستند
 • محصولات یاخدمات: محصولات و خدمات عمده شرکت چیست؟
 • بازارها: ازنظرجغرافیایی،شرکت در کجا رقابت می کند
 • فن آوري : آیا شرکت از پیشرفته ترین فن آوري ها استفاده می کند
 • توجه به بقا ،رشد وسود آوري : آیا شرکت براي رشد وسلامت مالی از تعهد لازم برخوردار است ؟
 • فلسفه : باورها ،ارزش ها ،آرزوها و اولویت هاي اخلاقی اصلی شرکت چیست ؟
 • ویژگی ممتاز:شرکت داراي چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟
 • توجه به تصورمردم : آیا شرکت نسبت به مسائل اجتماعی ،جامعه و محیطی واکنش مناسب نشان می دهد ؟
 • توجه به کارکنان :آیا کارکنان به عنوان یک قلم دارایی ارزشمند براي شرکت به حساب می آیند؟
براي دانلود كاتالوگ ما كليك كنيد
**** ورود شما را به اين سايت علمي آموزشي خوش آمد مي گوييم و منتظر نقطه نظرات ارزشمند شما هستيم ****    
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. برو به بالا